Verkostot

Asiakasyhteistyöryhmät Eura / Huittinen / Keski-Satakunta / Nuorisovaltuustot / Ohjaus- ja palveluverkostot

Nuorten asiakasyhteistyöryhmä

Laki ei enää velvoita asiakasyhteistyöryhmiä, mutta joissain kunnissa tai useamman kunnan alueella toimii nuorten asiakasyhteistyöryhmä.  Se on ryhmä, jossa on samanaikaisesti paikalla useita eri alojen asiantuntijoita (mm. sosiaalitoimi, kuntoutus, terveydenhuolto, KELA, TE-palvelut, opetustoimi).

Ryhmän tavoitteena on varhaisilla tukitoimilla auttaa nuoria, joilla on

  1. laaja-alaista tuen tarvetta
  2. syrjäytymisvaaraa
  3. jatko-opintojen aikana tuen tarvetta
  4. vaarana opintojen keskeytyminen

Asiakasyhteistyöryhmä tarvitsee asiasi käsittelyyn lähetteen ja sinun suostumuksesi (alaikäisten kohdalla pitää olla myös huoltajan suostumus).

Aloitteen asian käsittelyyn (lomake) voit tehdä yhdessä huoltajan tai jonkun ohjaavan toimijan tai viranomaisen kanssa. Lomakkeita voit kysellä ryhmien yhteyshenkilöiltä. Tutustu lomakkeeseen: Lähete ja suostumus nuorten asiakasyhteistyöryhmään (doc)

Oma osallistuminen

Sinun olisi hyvä olla itse paikalla kertomassa tilanteestasi. Sinulla voi olla huoltaja mukanasi tai joku muu tukihenkilö esim. etsivä nuorisotyöntekijä. Läsnäolosi ei kuitenkaan ole pakollinen.

Nuorten asiakasyhteistyöryhmä, Eura

Ryhmä käsittelee 15 – 25 -vuotiaiden euralaisten nuorten asioita. Ryhmä kokoontuu noin 3 kuukauden välein tai tarvittaessa.

Nuorten asiakasyhteistyöryhmä, Huittinen

Ryhmä käsittelee 15-23 -vuotiaiden huittislaisten asioita. Se kokoontuu Huittisten kaupungintalolla noin kerran kuukaudessa

Nuorten asiakasyhteistyöryhmä, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

(Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Nakkila)

Ryhmä käsittelee alueensa 15-22 -vuotiaiden nuorten asioita. Se kokoontuu kerran kuukaudessa

 

Nuorisovaltuustot

Nuorisovaltuustot ovat poliittisesti sitoutumattomia nuorten vaikuttajaryhmiä, jotka toimivat kukin omissa kunnissaan ajamassa paikallisten nuorten etuja. Ryhmiä voidaan kutsua esimerkiksi nimillä nuorisoparlamentti, nuorisoedustajisto, nuorisoneuvosto tai nuorisofoorumi.

Nuorisolain 8. pykälän mukaan nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Nuorisovaltuustot edustavat kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Demokraattisesti valittujen nuorisovaltuustojen tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja. Nuorisovaltuustojen tarkoituksena on myös tiedottaa nuoria kunnan päättäjien toiminnasta sekä auttaa nuoria löytämään keinoja vaikuttaa. Lisäksi ne edistävät vuoropuhelua nuorten ja päättäjien välillä ja ottavat nuoret aidosti mukaan yhteiseen päätöksentekoprosessiin. Nuorisovaltuustot myös järjestävät erilaisia tapahtumia, kampanjoita ja tempauksia.

Nuorisovaltuutetut ovat usein iältään 13–18-vuotiaita, mutta ikäraja vaihtelee paikkakunnittain. Nuorisovaltuustojen toimikausi on yleensä yksi vuosi, mutta toimikausi voi myös kestää kaksi vuotta. Nuorisovaltuustot valitaan joko vaaleilla tai kaikki halukkaat pääsevät mukaan toimintaan. Niissä on vaihteleva määrä nuoria ja määrä riippuu pitkälti kunnasta ja kunnan koosta.

Lähde: www.nuva.fi

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostot

Paikallisten viranomaisten monialaisen yhteistyön yleistä suunnittelua ja toimeenpanon kehittämistä varten kunnassa on oltava nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, johon kuuluvat opetus- , sosiaali- ja terveys- ja nuorisotoimen sekä työ- ja poliisihallinnon edustajat. Lisäksi verkostoon voi kuulua puolustushallinnon ja muiden viranomaisten edustajia. Verkosto toimii vuorovaikutuksessa nuorten palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa. Kunnat voivat koota myös yhteisen verkoston. Verkosto ei käsittele yksittäistä nuorta koskevia asioita.

Nuorille suunnattujen palvelujen keskinäisen toimivuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi nuorten ohjaus- ja palveluverkoston tehtävänä on:

1) koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi;

2) edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista ja vaikuttavuutta tavoitteena palvelujen riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus;

3) suunnitella ja tehostaa yhteisiä menettelytapoja nuorten palveluihin ohjautumiseksi ja tarvittaessa palvelusta toiseen siirtymiseksi;

4) edistää nuorten palveluiden järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon sujuvuutta suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten kesken

Hankkeen tukijat